مدیران انجمن

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آئین نامه مصوب آبان ماه ۸۹ هیات وزیران و سایر مدارک ارسالی، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات (های فروکتوز) در تاریخ ۹۵/۳/۲۳ به شماره ثبت ۴۳۳-۳/۲-۳۲ در این اداره کل ثبت گردیده است.

اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی در مجمع عمومی موسس مورخ ۹۴/۱۲/۰۲ به مدت ۳ سال انتخاب و سمت اعضای هیات مدیره در جلسه هیات مدیره مورخ ۹۵/۰۱/۲۲ به مدت ۳ سال انتخاب و به شرح زیر می باشد:

 1. مرتضی سلطانی: رئیس هیات مدیره از گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام
 2. امیر حسین صداقی: نایب رئیس از شرکت گلوکوزان
 3. سید محمد تقی نقوی : خزانه دار از شرکت شهدینه آران هشت بهشت
 4. پدرام لسانی : عضو اصلی و دبیر از شرکت فرآوری فروکتوز ناب
 5. محسن امینی : عضو اصلی از شرکت سمولینای زر
 6. حسین امینی: عضو علی البدل از شرکت آردینه
 7. سعید امیری راد: بازرس اصلی از شرکت حامی صنعت رستاک

کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قرار دادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد با امضای مشترک یکی از اعضا ی هیات مدیره و خزانه دار، مهمور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

اسامی دیگر اعضای انجمن:

 •  شرکت شهدینه آران
 •  شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر
 •  شرکت زر فروکتوز
 •  شرکت خورشید تجارت البرز
 •  شرکت آشیان گستر جاوید